Cuesta-Pol
La teva assessoria

Truca'ns: 93 860 01 14

Àrea comptable Àrea fiscal Àrea gestió Àrea gestió

Política de privacitat

Denominació Social: CUESTA-POL, SL

Domicili Social: C/ BRASIL, 37 - 08400 GRANOLLERS (BARCELONA)

Nº d'Id: B62809785

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34350, Foli 0108, Full Nº 243742, Inscripció 1a.

E-mail: lopd@cuesta-pol.com

Nom del domini: www.cuesta-pol.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CUESTA-POL, SL en compliment d'allò disposat a l'art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de CUESTA-POL, SL amb les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s'hagi autoritzat prèviament mitjançant la marcació de la casella d'autorització al formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per CUESTA-POL, SL així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de CUESTA-POL, SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de CUESTA-POL, SL

  • Realitzar estudis estadístics.

  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l'usuari a CUESTA-POL, SL

CUESTA-POL, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d'aquesta pàgina web, l'Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de CUESTA-POL, SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d'aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. En el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari haurà d'acceptar la casella amb aquesta finalitat de manera expressa.

Totes les dades sol·licitades a través de CUESTA-POL, SL són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, CUESTA-POL, SL no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a intranet l'usuari rebrà, a la seva adreça de correu un codi d'usuari i clau d'accés que haurà d' introduir al Web

CUESTA-POL, SL garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviantt una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d'I. A través dels següents mitjans:

  • E-Mail: lopd@cuesta-pol.com

  • Correu Postal: C/ BRASIL, 37 - 08400 GRANOLLERS (BARCELONA)

  • De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: lopd@cuesta-pol.com
    D'igual forma, CUESTA-POL, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Política de privacitat en les xarxes socials oficials de CUESTA-POL, SL

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL a la xarxa social
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ) CUESTA-POL, SL desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL en la mateixa . L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de CUESTA-POL, SL suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

2 . Dades de menors d'edat o incapaços
L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys , de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze ( 14 anys) a la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL en la mateixa . Per la seva banda, si l'usuari és incapaç , CUESTA-POL, SL adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de CUESTA-POL, SL. CUESTA-POL, SL quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer
L'usuari queda informat que CUESTA-POL, SL, amb domicili social a C/ BRASIL, 37 - 08400 GRANOLLERS (BARCELONA) , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a CUESTA-POL, SL a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de CUESTA-POL, SL amb la finalitat d'oferir informació de CUESTA-POL, SL, per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb CUESTA-POL, SL i altres usuaris i establir comunicació amb tercers .
Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per CUESTA-POL, SL per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política .
L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL en aquesta xarxa social , de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats , no ha d' utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals .
A través d'aquesta pàgina oficial de CUESTA-POL, SL l'usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma . L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma .
L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de CUESTA-POL, SL dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers .
CUESTA-POL, SL tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals CUESTA-POL, SL tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades
S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei .
CUESTA-POL, SL únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu .

6 . Altres tercers prestadors de serveis
CUESTA-POL, SL adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços CUESTA-POL, SL remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .

7 . Qualitat de les dades
CUESTA-POL, SL adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL en la mateixa.

8 . Exercici dels drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició de les dades
CUESTA-POL, SL informa a l'usuari de la possibilitat d' exercir els drets d' accés , rectificació , cancel·lació i oposició mitjançant sol · licitud escrita dirigida a CUESTA-POL, SL amb domicili social a C/ BRASIL, 37 - 08400 GRANOLLERS (BARCELONA), o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l'interessat haurà d'enviar a CUESTA-POL, SL la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari a la pàgina oficial de CUESTA-POL, SL en la xarxa social, per tal d'identificar inequívocament.

9 . Altra informació d'interès
CUESTA-POL, SL podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

L'usuari pot contactar amb CUESTA-POL, SL mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :
CUESTA-POL, SL
Domicili : C/ BRASIL, 37 - 08400 GRANOLLERS (BARCELONA)
Email : lopd@cuesta-pol.com

Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.

CUESTA POL - C/. Brasil n.37 de Granollers // Tel. 93.860.01.14 // Fax. 93.879.04.60 // assessoria@cuesta-pol.com

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de Cookies.

Aceptar